دلت که میگیرد...

موبالت را بر میداری.....

مینویسی.....

اما نمیدانی برای چه کسی ارسال کنی....

کسی نیست در میان آن همه......

.

.

مدت هاست که موبایل شده واکمن یه ساعت که اینترنت داره....

در این دنیای مجازی هم مثل همیشه تنها بودم و هستم....

فقط منتظرم تموم بشه....

کسی میدونه کی تموم میشه؟؟؟؟